Vit eru pusharar!

 Yeps.. vit pusha Jacob Vestergaard fram.